Politika privatnosti

Program lojanosti korisnika „Privatni zdravstveni popust“ (U daljem tekstu: PZP kartica) je sistem nagrađivanja i stimulisanja korisnika PZP kartice koji stupa na snagu 03.05.2018.godine.

 

 1. Korisnikom lojalti kard-PZP kartice može postati svaka punoletna osoba, koja popuni obavezne podatke navedene u ovoj pristupnici. Potpisivanjem ove pristupnice osoba postaje korisnik PZP kartice i član lojalti kard programa kompanije XI GLOBALTECH doo i tako postaje saglasan sa pravilnikom i programom i pristaje da povremeno prima obaveštenja o akcijama i povoljnostima.
 2. XI GLOBALTECH doo, kao izdavalac PZP lojalti kartice, obavezuje se da će čuvati lične podatke o korisnicima PZP kartice, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS br. 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012), odnosno da će podatke koristiti za svoje potrebe u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 3. Pristanak se može opozvati. Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.
 4. Korisnik-lice ima sva prava koja mu po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti pripadaju u slučaju nedozvoljene obrade.
 5. Rukovalac će nakon isteka roka i povlačenja pristanka obrisati podatke o licu.
 6. Rukovalac, obrađivač i korisnik podataka o korisniku podležu prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 7. Korisnici PZP kartice će se putem internet sajta www.pzp.rs, Facebook stranice, pregledom raspoloživog prospektnog i kataloškog materijala ili na neki drugi način, informisati detaljnije o opštim uslovima korišćenja i aktivnostima vezanim za mogućnost upotrebe PZP kartice.
 8. PZP kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba čiji je potpis na pristupnici, bračni partner, deca i kućni ljubimci.
 9. Popust se obračunava na celokupan iznos zdravstvene usluge.
 10. PZP kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.
 11. Popust koji vlasnici PZP kartica ostvaruju nije kumulativan sa postojećim popustima zdravstvene ustanove-partnera programa, već ukoliko je postojeći popust u zdravstvenoj ustanovi veći, vlasnik PZP kartice ima pravo da koristi taj veći popust.
 12. PZP kartica je vlasništvo XI GLOBALTECH doo i na zahtev se mora vratiti.
 13. Ako se PZP kartica zloupotrebi, XI GLOBALTECH doo zadržava pravo da bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja, kao i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa ili isključi iz PZP kartica programa bilo kojeg korisnika. Pri tome nije obavezan obrazložiti svoju odluku, ali će o promenama pravovremeno obavestiti vlasnika kartice pismenim putem ili slanjem elektronske pošte.
 14. Rok čuvanja i upotrebe podataka: 10 godina od dana podnošenja prijave za Lojalti karticu. U slučaju prestanka svojstva korisnika Lojalti programa, ili Lojalti program prestane da postoji pre isteka roka od 10 godina, podaci će se obrisati u roku od 15 dana od dana prestanka svojstva korisnika Lojalti programa ili prestanka postojanja Lojalti programa.
 15. Korisnik PZP lojalti kartice obavezan je prilikom dolaska u zdravstvenu ustanovu-partnera gde želi da koristi popust, pokazati karticu radi evidentiranja i ostvarenja popusta.
 16. Korisnik PZP lojalti kartice dužan je da se pre upotrebe kartice raspita na koje usluge zdravstvena ustanova-partner programa lojalnosti ne odobrava popust.
 17. U slučaju gubitka kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi XI GLOBALTECH doo. Korisniku će se dodeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi elementi iz prvobitne kartice. Korisnik je dužan pismeno prijaviti svaku promenu ličnih podataka.
 18. Svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje PZP kartice biće sankcionisano shodno zakonskim propisima. Lojalan i zadovoljan korisnik kartice je najdragocenija stvar za našu kompaniju.
 19. Trajanje PZP kartice je 365 dana od dana potpisivanja pristupnice. Korisnik može produžiti trajanje popunjavanjem nove pristupnice.
 20. Troškovi pristupnice, izrade i izdavanja PZP kartice iznose 1.200,00 RSD. Povraćaj ovih troškova nije moguć.
 21. Kontakt podaci izdavaoca PZP lojalti kartice su: XI GLOBALTECH doo, Đorđa Stratimirovića 21, lokal 4, 23000 Zrenjanin